Avslutat projekt

Decadal effects of cost-neutral ecological restoration on biodiversity: a large-scale long-term experiment revisited

I projektet undersöks långsiktiga effekter av två typer av kostnadsneutral ekologisk restaurering: luckhuggning, inkluderade skapande av död ved samt naturvårdsbränning på vedlevande organismer, insekter och vedsvampar.

Brand i skogen. Foto: Joakim Hjältén

Foto: Joakim Hjältén

I boreal skog har kalhyggesbruk och effektiv brandbekämpning förändrat skogens struktur och producerat likåldriga skogsbestånd med reducerad träddiversitet, förlust av skoglig kontinuitet samt en kraftigt minskad tillgång till död ved; med negativ påverkat på den biologiska mångfalden. Saproxyliska (vedlevande) arter, t.ex. insekter och vedsvampar har kraftigt missgynnats av modernt skogsbruk och är därför fokusarter för bevarandeåtgärder.

För att uppfylla miljömål samt internationella åtaganden om bevarande av biologisk mångfald måste vi hitta nya sätt att reducera negativa effekterna på biologisk mångfald. Eftersom väldigt lite orörd och skyddsvärd skog återstår kan vi inte längre förlita oss på att passiva bevarandeåtgärder, dvs. avsätta reservat, vi måste börja restaurera tidigare brukade skogar. Men för att möjliggöra att restaurering införs som en standardåtgärd i skogsbruk/naturvård måste vi utveckla kostnadseffektiva restaureringsmetoder. Två sätt att minska kostnaderna är att använda: 1) frivilliga avsättningar (redan avsatta för FSC certifiering) samt 2) enkla restaureringsmetoder, inkluderade uttag av gagnvirke för att täcka kostnader.

2010 startade vi ett restaureringsprojekt i nära samarbete med Holmen där vi använde frivilliga avsättningar och kostnadseffektiva metoder vilket medförde kostnadsneutrala restaureringsåtgärderna. Kortsiktiga uppföljningar (1-3 år efter åtgärd) från projektet visar lovande resultat i form av positiva effekter på biologisk mångfald (1-4) men för att verifiera dessa krävs långsiktig utvärdering av effekterna på den biologiska mångfalden. I det föreslagna projektet kommer vi att kvantifiera mera långsiktiga (9-10 år efter restaurering) effekter av två typer av kostnadsneutral ekologisk restaurering: 1) luckhuggning, inkluderade skapande av död ved samt 2) naturvårdsbränning på vedlevande organismer, insekter och vedsvampar. Projektet har stor betydelse för utveckling av ett uthålligt skogsbruk och en grön infrastruktur.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2019

Joakim Hjältén

Professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.