Stycka av en tomt från skogsfastigheten– så gör du

Tomtkarta

– Nästan alla skogsägare som har en fastighet av någorlunda storlek kan stycka av en tomt, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet. Här får du hans beskrivning av arbetsgången om du vill skapa enstaka tomter på din skogsfastighet.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

1. Hitta ett bra läge

– Finns det lägen på din fastighet där människor vill bo? Attraktiva lägen kan vara en höjd ovanför ett öppet landskap eller en plats med utsikt över vatten. När man bygger vid vatten måste man beakta strandskyddet. Det
generella strandskyddet är på 100 meter. I vissa områden råder utökat strandskydd upp till 300 meter. Inom strandskyddat område får man inte utan dispens bygga bostadshus.

– Pejla också in marknaden – finns det förutsättningar för tomtexploatering? En tomt i nordvästra Värmland kan vara värd 50 000 kronor, medan ett liknande läge nära Örebro kan vara värt 1,5 miljoner kronor.

2. Fundera över konsekvenserna

– Att stycka av tomter innebär en förändring som kan behöva vägas mot intäktsmöjligheterna. Rekreationstrycket kommer att öka från de nya grannarna och vägar kommer att nyttjas mer frekvent. En tomt spelar kanske inte så stor roll, men med tre till fyra tomter blir det större tryck. Vid lite större exploateringsprojekt finns ofta möjlighet att styra rekreationen, exempelvis genom att röja fram gångstigar. Man bör i det här skedet också göra en ekonomisk kalkyl och stämma av skatteeffekterna.

3. Är det sannolikt att du kommer att få bygga?

– Kolla upp vad kommunens översiktsplan säger. I vissa områden finns hinder för att det saknas infrastruktur för daghem och skola eller för att kommunen inte vill förändra landskapsbilden i området. Natur- och kulturvärden behöver också beaktas.

– Inom strandskyddat område är det i princip omöjligt att få bygglov och för dispens krävs starka skäl.

– Kommunen kommer att vara intresserad av hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas. Om det finns kommunalt VA så ska man ansluta sig till det. Oftast är det dock enskilt VA som blir aktuellt och man kan i regel få en liten skalfördel genom att stycka av två eller tre tomter nära
varandra och skapa en gemensamhetsanläggning. Om de tänkta tomterna ligger nära vattenskyddsområden och i områden där kommunen har extra fokus på vattenkvaliteten kan minireningsverk vara ett krav.

4. Ansök om förhandsbesked om bygglov

– Vid exploatering av ett fåtal tomter söker man alltså förhandsbesked om bygglov. Hur många tomter man kan få förhandsbesked för i nära anslutning till varandra varierar mellan olika kommuner. I regel rör det sig om 4–7 tomter. Ansöker man för flera tomter kan kommunen besluta att det krävs en detaljplan.

– Räkna med att kommunen begär kompletteringar. Det kan till exempel handla om redovisning av VA-lösningen, hur förhöjda radonhalter i marken ska hanteras eller hur anslutningen är tänkt att göras mot allmän väg. Även grannar kan inkomma med yttrande, men om det inte finns sakskäl brukar det inte vara ett hinder.

– Vissa kommuner har blivit striktare med att inte släppa jordbruksmark till byggnation. Då kan det bli ett nej, även om det handlar om tomter på igenväxta inägor.

5. Positivt förhandsbesked

– Ett positivt förhandsbesked innebär att bygglov kommer att beviljas. Det måste då sökas inom två år sedan man erhållit förhandsbeskedet. Ett förhandsbesked kan vara villkorat; till exempel kan en väganslutning behöva vara godkänd av Trafikverket eller en arkeologisk
undersökning behöva genomföras*.

*GÄLLER FÖR ÖVRIGT ALLTID NÄR MAN GR ÄVER OCH HITTAR NÅGOT ARKEOLOGISKT INTRESSANT

6. Ställ iordning tomten

– Ju närmare färdig tomt, desto större blir i regel intäkten, men om du vill kan du förstås sälja tomten redan på ett positivt förhandsbesked. Om du vill underlätta för köparen kan du avverka träd, bygga väg och förbereda för vatten och avlopp. Och om du säljer mer än en tomt kan det finnas skalfördelar för dig som säljare, till exempel om du anlitar en grävare för att göra markutjämning av flera tomter samtidigt.

7. Fastighetsbildning

– Utifrån förhandsbeskedet kan Lantmäteriet bilda en ny fastighet och det tar några månader. Det är i regel viss kö hos Lantmäteriet, men avstyckning av tomter för bostäder går ändå relativt snabbt då det är
en ärendetyp som är prioriterad framför andra typer av ärenden, till exempel avstyckning av jordbruks- eller skogsmark.

8. Exponera tomten på marknaden

– Du kan anlita mäklare eller sälja själv. Var mån om att hitta rätt prisnivå och tänk på att många köpare ser fördelar med att en mäklare utformar köpeavtalet. Marknadsexponeringen blir också betydligt bättre när man anlitar en mäklare.

– Att komma så långt som till försäljning av enstaka tomter kan ta upp till ett och ett halvt år om målet är att sälja en grovplanerad tomt med vatten/avlopp och väganslutning. Diskutera gärna med din fastighetskonsult innan du sätter igång.

Text: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.