Så definierar vi hållbarhet

För Skogssällskapet ligger hållbarhets­frågor högt på agendan och har så gjort sedan starten.

Att skapa god skogshushållning var ändamålet med att bilda Skogssällskapet 1912, vilket senare breddades till att även omfatta naturvård. I dag är ett hållbarhetsarbete som binder samman social, ekonomisk och miljö­ mässig hållbarhet en självklarhet.

För Skogssällskapet innebär ett hållbart skogsbruk balans mellan ekonomi, social hän­syn och miljöhänsyn. Det innebär ett aktivt och ansvarsfullt brukande av skog, mark och vat­ten. Skogsbruket ska bygga på långsiktighet för att kunna möta framtidens klimatförändringar och ökande krav på förnybar råvara, samt värna människor och biologisk mångfald. Ett hållbart skogsbruk är ständigt under utveckling och tar stöd i de fakta som forskningen tar fram.

För Skogssällskapet innebär detta (utan inbördes ordning):

  • Ett aktivt och lönsamt skogsbruk som långsik­tigt tillvaratar markens produktionsförmåga
  • Ett variationsrikt skogsbruk där olika skötselmetoder används som bidrar till riskspridning och anpassning till framtidens klimatförändringar
  • Att vi identifierar och utvecklar naturvärden för att bibehålla eller öka den biologiska mångfalden
  • Att vi är lyhörda och visar respekt för människor som rör sig och verkar i våra skogar
  • Att vi ständigt arbetar med innovation och förbättring utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Att vi sprider kunskap i syfte att driva utveck­lingen mot ökad hållbarhet