Stöd genom landsbygdsprogrammet

Skogssällskapet får stöd för åtgärder genom Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden). Här kan du läsa om de insatser vi har fått stöd för.

EU-flagga

Syftet med investeringarna är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Åtgärderna bidrar också till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Kärnebygds kvarn och såg i Falkenberg

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genomförs med start 2024 en restaurering av Kärnebygds kvarn och såg utanför Ullared i Falkenbergs kommun, som ligger på Skogssällskapets fastighet Kärnebygd. Projektet stöds även av länsstyrelsen i Halland.

Anläggningen består av en damm och två byggnader, en med kvarn och den andra med ett sågverk. Kvarnen finns omnämnd i Hallands Landsbeskrivning från 1729. Under första hälften av 1800-talet tillkom sågverket.

Den till stora delar bevarade maskin- och processutrustningen med damm, vattenrännor, vattenhjul, kvarnar och sågar utgör en sammanhållen industrihistorisk miljö med stort pedagogiskt värde.

Renoveringen avser i första hand byte av skadade konstruktionsdelar, syllar och stolpverk. Åtgärden avser att värna och bibehålla den historiska miljön som kvarnen är en del av då de kulturhistoriska värden byggnaden är bärare av säkerställs. För nutida och framtida besökare tydliggörs tekniken och funktionen hos en vattendriven kvarn.

Läs mer om Kärnebygd här

Naturvårdsåtgärder Floda i Lerums kommun

Skogssällskapet har med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) genomfört skötsel av natur- och kulturmiljöer på ett område av 17 hektar på fastigheten Floda, i Sävhult.

Åtgärdsområdet ingår i ett av Skogssällskapets avsatt område för ekologisk landsbygdsplanering (ELP) där målsättningen på sikt är att öka andelen lövskog. Större sammanhängande lövområde erbjuder bättre spridningsmöjligheter för känsligare arter.

Syftet med skötselåtgärderna är att bevara eller återskapa viktiga miljöer och förstärka den biologiska mångfalden genom att gynna en lövvegetation som är rik på arter. Vi har eftersträvat en upplevelse av naturlighet och variation i struktur såsom grovlek och ålder samt trädslagsblandning.

Vi har genom att hugga fritt runt stora, gamla och vidkroniga lövträd och tallar gett dessa möjlighet att överleva på lång sikt och på så vis skapas en mer stabil hemvist för en rik flora och fauna. I yngre skog har vi glesat ut träden för att de ska kunna utvecklas bättre och bli vitalare.

Död ved i olika nedbrytningsstadier är också viktig. Därför har döda träd och nyskapad döende ved såsom högstubbar, kvarlämnade trädstammar och rishögar på marken i både solbelysta och skuggiga lägen lämnats för att bli hem och matplats för insekter, spindlar, fåglar, svampar, mossor och lavar mm.

Läs mer om Floda i Lerums kommun här

Naturvårdsåtgärder Brattöns Gård i Munkedal

Skogssällskapet har med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogerammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) genomfört skötsel av natur- och kulturmiljöer på ett område av 9,9 hektar på fastigheten Brattöns Gård i Munkedals kommun.

Ett natur- och kulturvårdsprojekt för att återskapa ett område där det tidigare funnits ett extensivt skogsbete. Detta sker genom anpassad avverkning och buskröjning med efterföljande stängsling och betesdrift. Större solitärträd ska gynnas, likaså bärande träd och buskar. Miljöer kring vattendrag sparas och kulturlämningar som torp- och kvarnruiner lyfts fram. Projektet ingår i ett större samarbete mellan Skogs- och Länsstyrelse, markägaren Stiftelsen Skogssällskapet och jordbruksarrendator.

Läs mer om Brattön här

Naturvårdande skogsskötsel i Ulricehamn

Skogssällskapets har med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) genomfört en naturvårdshuggning och röjning för att främja naturvård, kulturella och sociala värden i Borgmästarhagen i Ulricehamns kommun.

Naturvårdshuggning är ett verktyg för att forma skogen i önskvärd riktning. Syftet är att bevara eller återskapa viktiga miljöer och förstärka den biologiska mångfalden. Området är att betrakta som en närskog och friluftsskog, därför har det också varit viktigt att samtidigt främja tillgänglighet och trygghet.

Skötselåtgärderna har gynnat en vegetation som är rik på arter. Upplevelse av naturlighet och variation i struktur och trädslagsblandning har eftersträvats.

Vi har huggit fritt runt stora och gamla lövträd och tallar för att de ska ha möjlighet att överleva på lång sikt. Detta för att skapa en stabil hemvist för en rik flora och fauna. I ung skog har vi glesat ut träden för att de ska kunna utvecklas bättre och bli vitalare. Döda träd och nyskapad döende ved såsom högstubbar, katade träd (skadade träd), kvarlämnade trädstammar och rishögar på marken i både solbelysta och skuggiga lägen blir hem och matplats för insekter, spindlar, fåglar, svampar, mossor och lavar mm. Även en del av den röjda undervegetationen har lämnats kvar för att berika marken med viktiga näringsämnen.

Naturvårdande skogsskötsel i Alingsås

Skogssällskapets har med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden) genomfört en naturvårdshuggning och röjning för att främja naturvård, kulturella och sociala värden i Mariedalsområdet i Alingsås kommun.

Naturvårdshuggning är ett verktyg för att forma skogen i önskvärd riktning. Syftet är att bevara eller återskapa viktiga miljöer och förstärka den biologiska mångfalden.

Vi har huggit fritt runt lövträd och tall för att de ska ha möjlighet att utvecklas bättre och överleva på lång sikt. Detta skapar en stabil hemvist för en rik flora och fauna. Döda träd och nyskapad döende ved såsom högstubbar, kvarlämnade trädstammar och rishögar på marken i både solbelysta och skuggiga lägen har lämnats kvar för att bli hem och matplats för insekter, spindlar, fåglar, svampar, mossor och lavar mm. Även en del av den röjda undervegetationen har lämnats kvar för att berika marken med viktiga näringsämnen.

Död ved i olika nedbrytningsstadier är viktig då tusentals arter är beroende av den för sin överlevnad. Många insekter livnär sig i första hand på att beta vedlevande svampars mycel. Insekterna i sin tur utgör basföda för flertalet fågelarter.

Fastigheten Haneström i Lilla Edet

14 hektar viltuthägnad kring energiskog på fd. åkermark.

Skogssällskapet har på sin fastighet Ryr 4:3 Lilla Edet ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet kring poppel som energigröda på jordbruksmark som inte brukas längre. För att förebygga viltbetnings- och fejningsskador har vi med hjälp av Jordbruksverket erhållit investeringsstöd för att hägna in hela området.

Läs mer om Haneström här

Tvärsjönäs, på fastigheten Floda i Lerum

10 hektar skötsel av natur- och kulturmiljöer.

Investeringen består i huvudsak av:

Avverkning av gran, friställande av äldre, spärrgreniga ekar och utglesning bland de övriga. Friställning av ekar med håligheter. Alla gamla tallar sparas, och minst två yngre per hektar. Enstaka asp, sälg, oxel och rönn ska gynnas så att de finns kvar inom området. Vid utglesning prioriteras ekar med mest mossa på stammen. Vi skapar död ved genom ringbarkning eller högstubbar och lämnar toppen av i genomsnitt 15 lövträd/hektar. Vi lämnar och/eller skapar minst två rishögar med grenar från lövträd/hektar. Kulturlämningarna/Fornlämningarna som finns inom området får inte komma till skada eller täckas över med ris utan ska synliggöras.

Läs mer om Floda här

Fastigheten Amnehärad i Gullspång:

10,7 hektar skötsel av natur- och kulturmiljöer.

Investeringen består i huvudsak av:

Att gran tas bort. Vi gynnar några grova björkar, aspar, lindar, fruktträd och ek genom att ta bort/ringbarka närstående träd. Träd och buskar på stenmur och jordkällare tas bort. Vi skapar död ved genom högstubbar och ringbarkar ett antal grövre björkar.
Kulturlämningarna/Fornlämningarna som finns inom området får inte komma till skada eller täckas över med ris utan ska synliggöras.

Läs mer om Amnehärad här

Högäset i Härryda

12,4 hektar skötsel av natur- och kulturmiljöer.

Investeringen består i huvudsak av:

  • Avverkning och röjning av all gran (enstaka fristående risgranar eller små grupper med smågranar har sparats).
  • Friställning av gamla spärrgreniga ekar och ekar med håligheter, samt utglesning bland övriga ekar. Vid utglesning har de ekar med mest mossa på stammen gynnats. Asp, oxel, apel, lönn, ask, sälg och rönn har gynnats så att de finns kvar inom området (i första hand de äldsta). Björk och klibbal har lämnas där inget annat funnits. Gamla tallar har friställts.
  • Tillskapande av död ved genom katning (skada), ringbarkning och högstubbar. Topparna från i genomsnitt 15 lövträd samt två rishögar med grenar från lövträd har lämnats per hektar.
  • Röjning utmed stigar och vägar för att förstärka de sociala värdena (äldre hassel har dock sparats).
  • Kultur- och fornlämningar har röjts fram så att de är tydliga.

Läs mer om Härryda här