Utterbyn i Torsby

Fröträd på Skogssällskapets fastighet Utterbyn, Torsby. Foto: Peter Calderon

Foto: Peter Calderon

I Värmlands län, Torsby kommun, Fryksände socken ligger ett av våra senaste tillköp, Utterbyn. Detta är vårt första egna innehav i Värmland. Utterbyn består av sammanlagt sex skiften.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Utterbyn har en total landareal om ca 515 hektar varav 475 hektar är produktiv skogsmark. Bärigheten på fastigheten är generellt god. Vissa delar av fastigheten har en stark kupering och visst mått av blockighet. Åldersfördelningen på fastigheten är idag relativt jämn med stor andel ung eller medelålders skog mellan 20-65 år. Tall dominerar på fastigheten, men även gran och löv finns i vissa partier. Under de närmaste åren är det främst hjälpplantering, röjning och gallring som kommer att genomföras.

Naturvärden

15 hektar av marken är klassad som områden med höga naturvärden som ska lämnas för fri utveckling. Största delen av naturvårdsförslagen utgörs av äldre skog i otillgänglig terräng. Det finns också en nyckelbiotop på ca 1 hektar med relativt blockig och brant terräng. Inom nyckelbiotopen finns även liggande lågor (död ved) i olika åldrar.

För besökaren

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Det är viktigt att säkerställa nästa generations skogsbestånd genom att lyckas väl med föryngringen av de tidigare avverkade ytorna. Det kommer ske genom inventeringar samt hjälpplantering. Därefter är det angeläget att genomföra ungskogsröjningar för att skapa långsiktiga och livskraftiga skogar.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här

Axel Jonsson

Axel Jonsson

Fakta om Utterbyn

  • Areal: 475 hektar produktiv skogsmark.
  • Kommun: Torsby
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 2020
  • Förvaltas av: Axel Jonsson, +46 56 012132, axel.jonsson@skogssallskapet.se