Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Naturen som arena för integration

  Allemansrätten är en viktig pusselbit för oss att uppleva den svenska naturen. Vi plockar bär och svamp, vandrar, paddlar och fiskar samtidigt som kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. Många svenskar tar allemansrätten för given men för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen.

  Forskare
  Anders Larsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Hur kan Blå målklass­ning integreras i den skogliga planeringen?

  Syftet med projektet är att underlätta införandet av vattendrags Blå mål­klassning i den långsiktiga skogliga planeringen och utveckla möjligheten att anpassa naturhänsynen i Heureka baserat på Blå målklassning.

  Forskare
  Johanna Lundström
  Ämne
  Planering
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Utveckling av prognoser för körskaderisk med hjälp av hydrologisk modellering

  Syftet med projektet är att utveckla ett dagsaktuellt ”riskindex för körskador” baserat på HYPE-data, ungefär på samma sätt som vi idag har brandriskindex beräknat av SMHI. Indexet skall vara uppdelat på avrinningsområde och jordart inom detta område.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Realiserad genetisk vinst – beroende av ståndort, markbered­ningsmetod och röjningens utförande

  Syftet med projektet är att kvantifiera hur stor andel av de planterade förädlade träden som kommer att utgöra det framtida produktionsbeståndet på olika ståndorter, med olika markberedningsmetoder och beroende på röjningens utförande.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Skog till nytta för alla

  Syftet är att stimulera lusten till kunskapssökande om den svenska skogens alla möjligheter – nu och i framtiden, med en stark koppling till hållbarhet, innovation och yrkesval.

  Forskare
  Christa Törn-Lindhe
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Naturhänsyn i praktiken – en interaktiv utbildning för skogsägare, tjänstemän och entreprenörer

  Projektet förväntas ge både skogsägare och utförare en effektiv kunskaps­kanal för att lära sig mera om vad deras åtgärder egentligen ger för effekt. Det förväntas motivera målgruppen att arbeta på basis av bästa befintliga kunskap. Förhoppningen är också att den interaktiva filmen kan vara ett stöd vid intro­duktionen av de målbilder som för närvarande utarbetas av skogsbruket och då även kunna visa skillnaden i effekt vid olika ambitions­nivåer.

  Forskare
  Jan Weslien, Lena Gustafsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Pågående

  Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

  Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

  Forskare
  Ulf Sikström
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk

  Syftet med projektet är att öka kunskapen om miljöhänsyn, skogs­produktion och social hänsyn hos skogsägare, personer som arbetar i skogsbranschen och intresserad allmänhet. Projektet bidrar till att utveckla hållbarhets­arbetet genom att öka kunskapsnivån om hur olika skogliga mål kan uppfyllas, visa på variation och flexibilitet i olika skötselformer och vad konsekvenserna av dem är. 

  Forskare
  Helena Gålnander, Line …
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Pågående

  Samarbetsavtal Euroforester Masterprogram

  Avtalet lägger grunden för ett flerårigt samarbete mellan Skogsällskapet och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, med syfte att stödja utbildnings­verksamhet riktad mot de tre baltiska länderna. Avtalet förutser konkreta åtgärder, såsom deltagande av baltiska studenter i Euroforester master­programmet. På längre sikt kommer detta att bidra till ökat utbyte av skoglig kunskap mellan Sverige och de tre baltiska länderna.

  Forskare
  Matts Lindbladh, Jörg Brunet
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Biodiversitetseffekter av naturvårdsskötsel och hänsyn i skogsbruket – feromonbaserad övervakning av skogsinsekter

  Syftet är att bidra till integrationen av produktions- och bevarandemål genom att överbrygga kunskapsluckor om effekterna av hänsyn i skogsbruket.

  Forskare
  Mattias Larsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2016
 • Pågående

  Lektionssal Åryd – Tallens genetik och förädling

  Syftet med projektet är att på ett demonstrativt sätt visa upp de genetiska vinster man har skapat genom förädling av tall genom att skapa en lektionssal på Skogssäll­skapets fastighet Åryd utanför Växjö. Försöket skall även ge information om trädslagets genetiska variation och visa på effekter av förflyttning.

  Forskare
  Johan Kroon
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2020
 • Pågående

  Hur växer blandskogen? Ungskogsutveckling i blandskog med kombinerade mål

  I projektet undersöker man beståndsutvecklingen och hur den påverkas av trädslagsandelar och stamtäthet. Två försök i norra Sverige läggs ut, där kombinationen av tall och björk undersöks.

  Forskare
  Emma Holmström
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020
 • Pågående

  Digitaliserad naturvårds­uppföljning

  I projektet vill forskarna arbeta fram en metod för digital hänsynsuppföljning, som skulle möjliggöra att uppföljningar och dokumentation av åtgärder sker på alla avverkningar, och dessutom snabbt, så att de som utför arbetet får återkoppling just när arbetet är avslutat. Målet är att förbättra möjligheterna att göra bra hänsynsåtgärder och dessutom spara tid och kostnader.

  Forskare
  Johan Möller
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2020
 • Pågående

  How does forest conservation influence the risk of bark beetle damages?

  Kan skyddad skog utgöra spridningskällor för granbarkborre, och därmed orsaka angrepp i omkringliggande skogar? Det är en frågeställning som projektet tittar närmare på, genom att använda satellitdata över barkborreangripna bestånd och undersöka angrepp i förhållande till naturvårdsområden.

  Forskare
  Simon Kärvemo
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2020
 • Pågående

  The role of land-use and land-cover change to browning of surface waters

  Brunfärgning av sötvatten påverkar ekosystem, bland annat genom ett minskat ljusgenomsläpp som har en negativ inverkan på fiskars reproduktion. I projektet undersöker forskarna sambandet mellan brunfärgning av sötvatten och dominansen av barrträd i det svenska landskapet, med hjälp av bland annat historiska flygfotografier.

  Forskare
  Emma Kritzberg
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2020