Ruder-Röå i Tibro/Karlsborg

Tallskog.

Tallskog. Foto: Niclas Moberg

Ruder-Röå kom i Skogssällskapets ägor genom en bytesaffär med Uppsala universitet runt år 1990.

Ny generation

Ny skog. Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Ruder-Röå är uppdelad i tre skiften och ligger i Tibro och Karlsborgs kommuner. Marken, som är småkuperad, är sandig och har bra bärighet. Skogen domineras av tall och gran på generellt bördiga marker. Under lång tid byggdes virkesförrådet upp med låg avverkningsverksamhet. Under senare år har många av de äldre skogsbestånden avvecklats och därför är åldersfördelningen på skogen relativt ojämn.

En utmaning vid skötseln är att bibehålla andelen tall på fastigheten. Många av tallbestånden finns på bördiga marker där det är svårt att lyckas med naturlig föryngring. Planteringar av tall riskerar att bli kraftigt skadade av vilt. Vi behandlar all tall med viltskyddsbehandling.

På Ruder-Röå har kraftiga angrepp av rotrötesvampen rotticka konstaterats i tallbestånd. 

Naturvärden

På det västliga skiftet ligger ett naturreservat, Ruderskogens naturreservat som består av lövrik sumpskog. Området utvidgades för några år sedan med ytterligare arealer av äldre barrskog som på sikt kommer att hysa höga naturvärden.

På östra skiftet finns ett geologiskt naturreservat "Röå reservatet" som är nästan 100 hektar stort. Det består av mo-, sand- och grusavlagringar från en deltaliknande yta bildad av material som har transporterats med inlandsisen.

För besökaren

På fastigheten Ruder-Röå finns både natur, kultur och fina möjligheter till rekreation och friluftsliv. Värt ett besök är absolut Ruderskogens naturreservat.

Genom omväxlande skogs- och kulturlandskap med lämningar från en svunnen tid går en del av Västra Vätterleden som sträcker sig från Mullsjö i söder till Stenkällegården i norr. På Ruder-Röå är ett givet stopp på vandringsleden vid den vackra Röå-sjön. Tag gärna ett bad!

För mer info www.vandringsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

De närmaste åren kommer att präglas av ett intensivt föryngringsarbete där vi kommer att testa olika metoder för föryngring av tall på bördiga ståndorter.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonathan Abrahamsson

Jonathan Abrahamsson

Fakta om Ruder-Röå

  • Areal: ca 870 hektar, varav 850 hektar skogsmark.
  • Kommun: Tibro/Karlsborgs kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​runt 1990-talet.
  • Förvaltas av: Jonathan Abrahamsson, +46 500 488269, jonathan.abrahamsson@skogssallskapet.se